Dyplomanci

Przejdź do prac magisterskich albo prac licencjackich.

Tytuły promowanych prac doktorskich

Metody spektralne analizy szeregów czasowych w badaniach cyklu koniunkturalnego,  publiczna obrona 26.01.2010.

Identyfikacja nadużyć rynkowych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem modelu o zmiennych parametrach,  publiczna obrona 29.03.2011. Rada Naukowa Kolegium Analiz Ekonomicznych przyznała wyróżnienie rozprawie doktorskiej.

Optymalizacja grup docelowych kampanii marketingowych z wykorzystaniem programowania genetycznego,  praca złożona w 2012 roku uzyskała pozytywne recenzje, publiczna obrona nie odbyła się do tej pory.

Sezonowa korekta danych w okresie niestabilności gospodarczej,  publiczna obrona 19.11.2015.

Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing, publiczna obrona 4.07.2018.

Makroekonomiczne, sektorowe i fiskalne konsekwencje spadku energochłonności polskiej gospodarki, publiczna obrona 24.09.2019.

Tytuły promowanych prac magisterskich

Rok 2019

„Prognozowanie produkcji i sprzedaży oleju rzepakowego w tłoczni”, 26.04.2019.

„Zastosowanie metod eksploracji danych do tworzenia systemów rekomendacyjnych”, 20.02.2019.

„Wspomaganie marketingu danymi o konsumentach. Przykładowe analizy statystyczne z wykorzystaniem języka R”, 5.03.2019.

„Wykorzystanie metod data mining w celu prognozowania zachowania dotychczasowego klienta firmy ubezpieczeniowej”, 29.03.2019.

„Prognozowanie wyników meczów piłkarskich z wykorzystaniem modeli zmiennych licznikowych”, 30.07.2019.

„Determinanty niezadowolenia społeczeństwa z usług służby zdrowia”, 30.07.2019.

„Zgodność rankingów atrakcyjności krajów Ameryki Łacińskiej według outsourcingu i offshoringu procesów biznesowych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, 30.07.2019.

„Czynniki determinujące sprzedaż piwa w punktach handlu detalicznego w Polsce w latach 2017-2018”

„Determinanty wahań cykli koniunkturalnych w krajach należących do Unii Europejskiej”

„Studium rozwoju miasta na przykładzie Ełku”

„Analiza sentymentu wiadomości tekstowych o Rozporządzeniu Wykonawczym Prezydenta USA nr 13769”

Rok 2018

„Determinanty społeczno-ekonomiczne wielkości luki płacowej w krajach europejskich”, 19.01.2018.

„Analiza przeżycia. Przykład zastosowania w badaniu przyczyn wypadków samochodowych”,  12.01.2018.

Rok 2017

„Wpływ kreatywności na przedsiębiorczość”,  20.12.2017.

„Wykorzystanie text-miningu do automatycznej klasyfikacji faktur”,  3.11.2017.

„Wybrane metody data mining w badaniu zjawiska opóźnień samolotów w Stanach Zjednoczonych”,  27.09.2017.

„Wpływ produkcji kokainy na gospodarkę Kolumbii”,  27.09.2017.

„Wielokryterialne wspomaganie decyzji na przykładzie rankingu fortepianów”,  2.02.2017.

Rok 2016

„Wprowadzenie pakietu energetyczno-klimatycznego a sytuacja gospodarstw domowych”,  12.01.2016.

„Ocena jakości witryn internetowych sklepów z odzieżą”,  14.01.2016.

„Wpływ efektywności rolnictwa na sytuację gospodarczą województw”,  14.01.2016.

„E-commerce. Dylemat pomiaru. Wpływ na gospodarkę europejską”,  7.04.2016.

„Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego na przykładzie firmy Biotini”,  4.05.2016.

„Sylwetka wyborcy w krajach zachodnich, byłego bloku wschodniego i Polski”, 12.10.2016.

„Optymalizacja polityki cenowej z punktu widzenia przedsiębiorstwa handlowego na podstawie historycznych danych odsprzedażowych”,  8.11.2016.

„Prognozowanie popytu turystycznego w 2016 roku dla województw Polski”,  8.11.2016.

„Poziom tolerancji narodów europejskich względem imigrantów i uchodźców”,  8.11.2016.

„Metody konstrukcji i testowania automatycznych strategii inwestycyjnych na przykładzie wybranych instrumentów rynku OTC instrumentów pochodnych”, 8.11.2016.

Rok 2015

„Symulacyjna analiza porównawcza systemów bukmacherskich”,  8.01.2015.

„Problem komiwojażera na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego Veturilo”,  27.05.2015.

„Wykorzystanie metod ilościowych do oceny sektora ochrony zdrowia w krajach europejskich”,  2.07.2015.

„Porównanie efektywności transferów w europejskich klubach piłkarskich z wykorzystaniem metody DEA”,  24.09.2015.

„Czynniki wpływające na postawy wobec dalszego poszerzania Unii Europejskiej”,  1.10.2015.

„Wykorzystanie analizy historii zdarzeń w atrybucji konwersji”,  16.12.2015.

„Identyfikacja gałęzi przemysłu mających pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski”,  16.12.2015.

Rok 2014

„Statolatria – implementacja modelu ekonomiczno-demokratycznego jako internetowej symulacji”,  29,05,2014.

„Porównanie wybranych struktur gospodarczych strefy euro do analogicznych struktur w Polsce w świetle współczesnego kryzysu finansowego”,  26.06.2014.

„Wykrywanie anomalii wskazania zużycia energii elektrycznej wśród klientów taryfy B i C”,  21.10.2014.

„Efektywność gospodarowania środkami publicznymi w Polsce w latach 2004-2012”,  13.11.2014.

Rok 2013

„Stosowanie metody AHP oraz MACBETH – implikacje założeń teoretycznych”, 30.09.2013.

„Analiza branż w kontekście działań ograniczających konkurencję”,  30.09.2013.

„Prognozowanie zmiennej jakościowej za pomocą sztucznych sieci neuronowych na przykładzie wyników spotkań piłkarskich”,  30.09.2013.

„Wybrane metody optymalizacji harmonogramu pracy w branży kolejowej”,  27.02.2013.

„Dysproporcje dochodów kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy – dekompozycja luki płacowej”,  27.02.2013.

„Prognozowanie zmian notowań indeksu WIG20 na podstawie publikacji prasowych. Zastosowanie text mining na rynku finansowym”,  27.02.2013.

„Scoring kredytów konsumenckich na przykładzie spółek typu Home Lending”,  27.02.2013.

Rok 2012

„Metody oceny potencjałów lotnisk”,   17.05.2012.

„Przegląd wybranych metod prognozy cen energii elektrycznej na rynkach spot”,  27.03.2012.

„Potencjał Zielonej Fali w kontekście optymalizacji ruchu drogowego”,  8.03.2012.

„Modelowanie PKB w województwach Polski z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej”,  8.03.2012.

„Wspomaganie podejmowania decyzji metodami ilościowymi na przykładzie kupna nowego samochodu osobowego”, 12.01.2012.

„Względna wycena projektów inwestycyjnych na przykładzie projektu budowy elektrociepłowni w Augustowie”,  12.01.2012.

Rok 2011

„Zastosowanie prawa Omori do analizy dynamiki rynku finansowego”,  1.03.2011.

„Metody data mining jako element zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie”,  1.03.2011.

„Prognozowanie zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym”,  17.05.2011.

„Makroproporcje rozwoju krajów byłego ZSRR”,  8.07.2011.

„Porównanie metod wyboru optymalnego portfela papierów wartościowych na podstawie akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20”, 17.11.2011.

Rok 2010

„Modele lokalizacji placówek służby zdrowia w przestrzeni na przykładzie powiatów m. Zamość i zamojskiego”, 14.01.2010.

„Budowa strategii zabezpieczających przy wykorzystaniu kontraktów terminowych”, 26.01.2010.

„Wybrane metody modelowania emisji i handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla”,  4.03.2010.

„Hedging dynamiczny. Badanie zasadności i skuteczności strategii opartych na modelu Blacka-Scholesa-Mertona”,  8.04.2010.

„Oczekiwania konsumenckie w Polsce w latach 2001-2009”,  22.04.2010.

„Efektywne zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej z wykorzystaniem metod statystycznych”,  27.04.2010.

„Metody wyceny przedsiębiorstw na przykładzie spółek Elstar Oils S.A. i PGS Software S.A.”,  18.05.2010.

„Zróżnicowanie wydatków na używki i bieżące oszczędności na podstawie danych z badania budżetów gospodarstw domowych”,  15.06. 2010.

„Badanie efektywności funkcjonowania banków z zastosowaniem metody Data Envelopment Analysis”,  30.08.2010.

„Metody badań operacyjnych w zarządzaniu pracą restauracji Karczma pod smrekami”,  30.08.2010.

„Zyskowność inwestycji w elektrownię wiatrową”,  30.08.2010.

„Zarządzanie siatką połączeń w ruchu lotniczym”,  1.12.2010.

Rok 2009

„Ocena ryzyka rynkowego funduszy headgingowych”,  15.01.2009.

„Mechanizm działania i wycena obligacji zabezpieczonych długiem – CDO”,  15.01.2009.

„Wzrost a rozwój krajów OECD – pomiar i ocena procesu”,  24.02.2009.

„Zastosowanie metod eksploracji danych do usprawnienia korzystania z przeglądarki internetowej”,  12.03.2009.

„Metody optymalizacji zintegrowanego łańcucha dostaw”,  16.04.2009.

„Zastosowanie algorytmów ewolicyjnych w problemie układania tras pojazdów na przykładzie grójeckiej spółdzielni owocowo-warzywnej,  16.04.2009.

„Wybrane modele sieciowe w zarządzaniu czasem i zasobami w projekcie wdrożenia systemu informatycznego”,  18.06.2009.

„Szczęście i ekonomia. Miary szczęścia”,  18.06.2009.

„Heurystyki optymalizacyjne dedykowane dla problemów ekonomicznych”,  18.06.2009.

„Ekonometryczna analiza determinant popytu na karty kredytowe w Wielkiej Brytanii”,  8.10.2009.

„Profile użytkownika serwisu głosowego. Ekonometryczna analiza mikrodanych”,  8.10.2009.

„Analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się ceny wynajmu mieszkań w Warszawie, Bydgoszczy i Zielonej Górze z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego”,  5.11.2009.

„Optymalizacja kampanii marketingu bezpośredniego organizacji charytatywnej za pomocą metod data mining”,  5.11.2009.

„Optymalizacja portfela papierów wartościowych z wykorzystaniem metod wielokryterialnych”,  19.11.2009.

„Metody ilościowe w prognozowaniu jako narzędzie przeciwdziałania upadłości przedsiębiorstw”,  20.11.2009.

„Makroekonomiczne testy warunków skrajnych – model dla polskiego banku uniwersalnego”,  9.12.2009.

„Wykorzystanie metod wielokryterialnych w procesie tworzenia optymalnego portfela akcji”,  9.12.2009.

Rok 2008

„Analiza porównawcza metod estymacji Value at Risk”,  24.01.2008.

„Sieci neuronowe w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w Polsce”, 1.04.2008.

„Konstrukcja procedury analizy wyniku finansowego firmy operującej na rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Studium przypadku GP Investimentos”,  1.04.2008.

„Opcje jako predyktor ruchów indeksu WIG20”, 8.05.2008.

„Analiza ekonometryczna determinant nominacji w zarządach polskich spółek giełdowych”,  27.05.2008.

„Metody data mining w planowaniu pierwszej publicznej oferty”,  10.06.2008.

„Optymalizacja przepływów finansowych z inwestycji”,  16.09.2008.

„Wpływ wybranych zmiennych makroekonomicznych na poziom kursu USD/EUR – teoria i weryfikacja empiryczna”,  18.09.2008.

„Stochastyczna analiza opłacalności farm wiatrowych w Polsce”,  18.09.2008.

„Zastosowanie metod ilościowych do wyboru formacji taktycznej w meczu piłki nożnej”,  18.09.2008.

„Perspektywy rozwoju produkcji energii odnawialnej w Polsce”,  18.09.2008.

„Metody prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw”,  18.09.2008.

„Pomiar i testowanie efektywności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych”,  9.10.2008.

„Rynek listów zastawnych w Niemczech”,  28.10.2008.

„Analiza zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych”, 18.11.2008.

„Optymalizacja kosztów w zarządzaniu flotą kontenerową w transporcie intermodalnym przy wykorzystaniu analizy wielokryterialnej”, 18.11.2008.

Rok 2007

„Optymalizacja dynamicznego systemu kolejkowego na przykładzie Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Warszawa-Praga Północ”,  18.01.2007.

„Metody prognozowania zmienności kursów walutowych. Prognoza przy zastosowaniu modelu klasy ARCH”,  25.01.2007.

„Ryzyko na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Euronext Lisbon. Sektorowa analiza porównawcza”,  2.02.2007.

„Ocena efektywności reformy chińskich przedsiębiorstw państwowych od 1978 roku”,  22.02.2007.

„Ilościowa analiza ryzyka kosztu i harmonogramu projektów za pomocą symulacji metodą Monte Carlo”,  23.03.2007.

„Zarządzanie środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa za pomocą metody Cash Flow at Risk”, 23.03.2007.

„Znaczenie systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi”,  12.04.2007.

„Zastosowanie Capacitated Vehicle Routing Problem”, 19.06.2007.

„Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jako zabezpieczenie linii kredytowej. Modelowanie i prognozowanie zmienności”, 19.06.2007.

„Kapitał na potrzeby ryzyka operacyjnego w świetle dyrektyw UE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe”, 19.06.2007.

„Prognoza sprzedaży na rynku napojów gazowanych w Polsce w 2006 r. z wykorzystaniem metod ilościowych”,  22.11.2007.

Rok 2006

„Prognozowanie kursów walutowych w sieciach neuronowych”,  24.02.2006.

„Zastosowanie algorytmu genetycznego w zadaniach transportowych”, 19.06.2006.

„Wprowadzenie do metod Monte Carlo”,  19.06.2006.

„Modele korekty błędem jako narzędzie analizy zjawisk ekonomicznych”,  6.07.2006.

„Algorytm genetyczny dla problemu poszukiwania optymalnej lokalizacji platform logistycznych i optymalnego planu transportu poliolefin”,  10.07.2006.

„Empiryczna weryfikacja krytyki Lucasa”,  10.07.2006.

„Identyfikacja czynników kształtujących ceny mieszkań na warszawskim rynku wtórnym”, 15.09.2006.

„Preferencje i funkcje użyteczności przy porównywaniu międzynarodowych poziomów PKB, 15.09.2006.

Rok 2005

„Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju gospodarczego Polski przy zastosowaniu metod statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej”, 16.06.2005.

„Metody ilościowe w wykrywaniu zmów oferentów w przetargach”, 6.10.2005.

„Ustalanie tras dostaw przy pomocy algorytmu ewolucyjnego”,  6.10.2005.

„Modele autoregresji progowej – postać, identyfikacja, zastosowania”, 24.11.2005.

„Porównanie metod klasyfikacji na przykładzie badania metodą conjoint”,  24.11.2005.

„Zależność między decyzjami prokreacyjnymi a czynnikami socjoekonomicznymi”, 24.11.2005.

„Własności opisowe i prognostyczne wybranych modeli udziału w rynku w odniesieniu do sektora telekomunikacji mobilnej w Polsce”,  1.12.2005.

„Inwestycje w warunkach niepewności. Wycena licencji UMTS za pomocą opcji realnych”,  15.12.2005.

Rok 2004

„Naturalna stopa bezrobocia – estymacja dla Polski”, 8.01.2004.

„Modelowanie popytu na pieniądz w gospodarce polskiej”,  26.02.2004.

„Ocena farmakoekonomiczna leków stosowanych w leczeniu osteoporozy w Polsce w oparciu o model z użyciem niejednorodnych łańcuchów Markowa, 3.03.2004.

„Analiza wpływu wybranych wskaźników makroekonomicznych na indeks giełdowy WIG z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego”,  22.04.2004.

„Proces wydawania wiz jako przykład systemu masowej obsługi”,  3.06.2004.

„Polityka bilansowa jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem”,  17.06.2004.

„Rolnictwo ekologiczne jako alternatywa dla Polski. Podejście ilościowe”,  17.06.2004.

„Analiza sektora sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2002”,  17.06.2004.

„Ocena efektywności ekonomicznej i ryzyka inwestycji na przykładzie wdrażania usług telekomunikacyjnych trzeciej generacji”, 28.09.2004.

Rok 2003

„Zastosowanie modelu ekonometrycznego do badania deficytu strukturalnego oraz automatycznych stabilizatorów”, 27.11.2003.

Rok 2002

„Model optymalnej struktury kapitału”,  27.06.2002.

Rok 2001

„Rozwiązanie problemu transportowego w firmie Globi za pomocą algorytmu genetycznego”, 11.10.2001.

„Wybrane metody optymalizacji procesu logistycznego w firmie”,  11.10.2001.

„Modelowanie terminowej struktury stóp procentowych”, 11.10.2001.

„Metoda VaR jako ilościowe narzędzie oceny ryzyka rynkowego w banku”, 11.10.2001.

„Prognozowanie zmienności kursów walutowych w modelu korekty błędem”, 11.10.2001.

Rok 2000

„Ekstrakcja reguł decyzyjnych w procesie inwestycyjnym”,

„Analiza obciążeń podatkowych gospodarstw domowych w ramach modelu równowagi ogólnej”,

„Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym. Wybrane narzędzia i metody”.

Rok 1999

„Ilościowy opis procesu inflacyjnego w gospodarce rynkowej – porównanie rozwijającej się gospodarki polskiej z rozwiniętą gospodarką krajów Unii Europejskiej”.

Rok 1998

„Zastosowanie rankingów wielokryterialnych przy udzielaniu poręczeń i gwarancji ze środków Skarbu Państwa”,

„Wspomaganie decyzji inwestora przy wykorzystaniu metod rankingowych”.

Rok 1997

„Modelowanie sektora wymiany z zagranicą na przykładzie modelu MAKRO97”.

Rok 1996

„Ekonometryczny miernik koniunktury gospodarczej”.

Rok 1995

„Czterowymiarowa analiza portfelowa”.

Tytuły promowanych prac licencjackich

Rok 2019

„Determinanty spektakularnego sukcesu start-upu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”

„Pomiar satysfakcji studentów międzynarodowego programu edukacyjnego”

„Optymalizacja organizacji ruchu kolejowego na przykładzie PKP Intercity”

„Optymalny model SARIMA dla zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w Polsce”

„Tendencje rozwojowe transportu w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej”

„Determinanty cen lokali mieszkalnych w wybranych dzielnicach Warszawy”

Rok 2018

„Koncentracja dochodów a wybrane czynniki społeczno-ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”,

„Czynniki wpływające na rynek leków”,

„Prognozowanie sukcesu produkcji filmowej”,

„Rynek czekolady i wyrobów czekoladowych w Polsce”,

„Znaczenie środowiska przyrodniczego dla Europejczyka – analiza wielopoziomowa”,

„Zużycie wody w gospodarstwach domowych w Polsce”,

„Popularność ofert na portalu Airbnb”,

„Szczęśliwi ludzie czy kraje?”,

„Efektywność miast na prawach powiatu w Polsce”,

„Szacowanie parametrów funkcji produkcji CES z wykorzystaniem modelowania bayesowskiego”,

„Zastosowanie analizy danych w diagnostyce medycznej”,

„Prognozowanie wyników meczów w siatkówce mężczyzn za pomocą modelu Bradley’a – Terry’ego”,

„Czy pieniądze szczęścia nie dają? Analiza wpływu czynników materialnych na odczuwany poziom satysfakcji z życia”

Rok 2017

„Opłacalność inwestycji w innowacyjne sektory gospodarki”,

„Czynniki kształtujące frekwencję na meczach Primera Division w sezonie 2015/2016”,

„Fenomen dynamicznego rozwoju Singapuru – podejście modelowe”,

„Strategia Europa 2020 a satysfakcja z życia”,

„Wpływ mediów na degradację kapitału społecznego”,

„Optymalizacja czasu założenia restauracji”,

„Metody ilościowe w modelowaniu oczekiwań konsumentów usług”,

„Optymalizacja planowania harmonogramu lądowań”,

„Ranking ambasad na podstawie projektu Akcja Dyplomacja,

„Wpływ zmiany prawa aborcyjnego w 1993 roku na współczynnik urodzeń w Polsce”,

„Czynniki wzrostu wydatków na turystykę. Prognoza liczby turystów w Polsce z wykorzystaniem modeli ARIMA”.

Rok 2016

„Czy jesteśmy zadowoleni? Studenci Szkoły Głównej Handlowej oceniają swoją uczelnię”,

„Czarne Łabędzie – fenomen, przykłady, konsekwencje”,

„Wielowymiarowa analiza i ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa warmińsko-mazurskiego przed i po wejściu do Unii Europejskiej”,

„Skłonność klientów banku do zakładania lokat terminowych w ramach kampanii telemarketingowych”,

„Algorytm genetyczny jako metoda optymalizacji problemu komiwojażera”,

„Wybór miejsca zamieszkania przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”,

„Turbiny wiatrowe – czy wszystkie są efektywne?”,

„Czynniki warunkujące zaufanie społeczne. Polska na tle wybranych krajów Europy”,

„Uwarunkowania demograficzne, społeczne i ekonomiczne w powiatach a preferencje wyborcze ich mieszkańców – tajemnica sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu RP 2015”,

„Programmatic. Czynniki wpływające na przychody w modelu aukcyjnym”,

„Prognozowanie popularności artykułów internetowych”,

Wykorzystanie łańcuchów Markowa w modelowaniu ubezpieczeń komunikacyjnych”,

„Znajomość języków obcych w Polsce”.

Rok 2015

„Czynniki wpływające na frekwencję na meczach Ekstraklasy piłkarskiej w sezonach 2007/2008 – 2013/2014”,

„Uwarunkowania demograficzne i środowiskowe umieralności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”,

„Analysis of the co-financed implementation of an e-product in Poland using the example of IT start-up”,

„Wpływ Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na efektywność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”,

„Determinanty eksportu mebli z Polski”,

„Europejczycy a ubezpieczenia na życie”,

„Młodzi mieszkają z rodzicami. Wygoda czy konieczność?”,

„Czynniki motywujące studentów do honorowego oddawania krwi”,

„Wycena aktywów inwestycyjnych”,

„Determinanty migracji zagranicznych oraz konsekwencje emigracji dla Polski”,

„Korzystanie z e-usług administracji publicznej przez studentów w Polsce”,

„Czynniki wpływające na szczęście u osób starszych na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Polski”,

„Młodzi Polacy a satysfakcja z życia”,

„Porównanie czynników kształtujących globalne nastawienie wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej oraz Universite Catolique de Lille”,

„Anomalie na rynku walutowym Ukrainy”,

„Aktywność polskich przedsiębiorców w e-commerce na przykładzie użytkowników platformy handlowo-aukcyjnej dla firm”,

„Analiza funkcjonalna sieci dystrybucji towarów na przykładzie firmy handlowej Domicela”,

„Czynniki determinujące oszczędności gospodarstw domowych”,

„Prognozowanie a wspomaganie zarządzania firmą szkoleniową”,

„Motywacja do poszukiwania pracy w świetle pomiarów bezrobocia”,

„Opinie i oczekiwania studentów dotyczące macierzyństwa”,

„Wpływ wyboru ścieżki edukacyjnej na kształtowanie kapitału ludzkiego w oparciu o równanie Mincera i jego modyfikacje”.

Rok 2014

„Wskaźnik cena/zysk dla polskich przedsiębiorstw – ujęcie ilościowe”,

„Teoria a praktyka – konsumpcyjne kredyty gotówkowe na przykładzie banku Credit Agricole”,

„Determinanty liczby włamań w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”,

„Wpłaty ‚janosikowe’ a finanse Mazowsza. Analiza i symulacje”,

„Badanie reakcji wybranych indeksów giełdowych na szoki”,

„Ranking bezpieczeństwa wybranych państw na podstawie analiz wielokryterialnych”,

„Determinanty wyboru laptopa przez konsumenta”,

„Internet – jego wykorzystanie, zagrożenia a czas spędzany w sieci. Analiza ilościowa”,

„Wpływ ilości uprawianego sportu na zdrowie i styl życia”,

„Edukacja, małżeństwo, macierzyństwo. Jak decyzje życiowe Polek wpływają na ich finanse?”,

„Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego do odwzorowania indeksów giełdowych”,

„Identyfikacja czynników determinujących rentowność projektu badawczo-rozwojowego firmy X”,

„Aktywność zawodowa kobiet a wzorzec płodności w Polsce”,

„Umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce na podstawie badania PIAAC”,

„Prognozowanie liczby uczestników masowych imprez sportowych na przykładzie Maratonu Warszawskiego”,

„Model grawitacji w analizie międzynarodowej mobilności studentów w Europie”,

„Efektywność inwestycyjna polskich województw”,

„Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metod sieciowych na przykładzie mostu drogowego z kompozytów FRP”,

„Ocena opłacalności funkcjonowania systemu carsharingowego w Warszawie”,

„Bezpieczeństwo na drogach w Polsce”,

„Zastosowanie modeli scoringowych w celu predykcji walorów smakowych wina na podstawie własności chemicznych”,

„Uwarunkowania zachowań agresywnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników ekonomicznych na poziom przestępczości w Polsce”,

„Zakupy impulsywne. Analiza zachowań konsumentów”,

„Skąd bierze się depresja? Porównanie genezy oraz przebiegu zaburzeń dla kobiet i mężczyzn”.

Rok 2013

„Badanie wpływu czynników społecznych, kulturowych i militarnych na odsetek kobiet w siłach zbrojnych na świecie”,

„Determinanty preferencji żywieniowych na przykładzie użytkowników serwisu Foodpanda.pl”,

„Determinanty słuchalności stacji radiowych w Warszawie”,

„Determinanty poziomu produktu krajowego brutto per capita”,

„Społeczno-ekonomiczne determinanty depresji”,

„Dobra publiczne i efektywność gospodarowania nimi”,

„Awersja do ryzyka i międzyokresowej substytucji konsumpcji na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”,

„Wpływ szerokopasmowego Internetu na gospodarkę – dylematy pomiaru”,

„Ocena opłacalności budowy elektrowni atomowej w Polsce”,

„Determinanty nałogu palenia tytoniu w wybranych krajach”,

„Determinanty przestrzegania prawa w społeczeństwie”,

„Społeczno-demograficzne determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce”,

„Determinanty wejścia na rynek w Polsce z własną działalnością gospodarczą. Analiza porównawcza wybranych krajów Europy”,

„Determinanty wysokości stawek czynszowych w biurowcach w Warszawie”,

„Projektowanie obszarów sprzedażowych metodą dwukryterialną”,

„Optymalizacja wyboru ścieżki edukacyjnej w Polsce,

„System wartości jako determinanta stanu cywilnego. Porównanie systemu wartości Polaków i Chińczyków”,

„Determinanty oglądalności talent show na przykładzie Tańca z gwiazdami”,

„Optymalizacja sieci komunikacji miejskiej w mieście średniej wielkości”,

„Ocena opłacalności planowanych portów lotniczych w Polsce”,

„Analiza ryzyka kredytowego osoby fizycznej metodą credit scoring”.

Rok 2011

„Dlaczego nieracjonalność konsumenta może być adaptacyjna? O dyskontowaniu zysków i strat odroczonych oraz niepewnych”,

„Determinanty wyników sportowych państw na letnich igrzyskach olimpijskich”,

„Czynniki sukcesu w Bundeslidze w sezonie 2009/2010”,

„Pomiar ilościowy na polskim rynku muzycznym”,

„Szacowanie opłacalności hodowli indyków w Polsce”,

„Optymalizacja systemu nawadniania na małej plantacji borówki amerykańskiej”,

„Determinanty otyłości”,

„Znaczenie marki własnej w prognozie rozwoju sieci handlowej Lewiatan,

„Aspiracje kulturowe Polaków w kontekście ich zapotrzebowania na kulturę masową i elitarną w latach 1990-2009”,

„Optymalizacja siatki połączeń lotniczych”,

„Credit-scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej na przykładzie kredytu samochodowego”,

„Jakość instytucji w państwach Unii Europejskiej”,

„Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce”,

„Identyfikacja czynników indywidualnych kształtujących zaufanie do funduszy emerytalnych”,

„Czynniki determinujące kształtowanie się cen smartfonów”,

„Metody ilościowe w analizie rynku produktów ekologicznych w Polsce i we Francji”,

„Zastosowanie problemu komiwojażera do optymalizacji systemu zaopatrzenia aptek”,

„Zarządzanie ryzykiem i metody analizy decyzji na podstawie danych z rynków wschodzących”,

Rok 2010

„Drzewa decyzyjne w badaniu medycznych skutków raka piersi”,

„Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwie”,

„Modelowanie ekonometryczne w identyfikacji cech warunkujących wzrost liczby zakażeń HIV,

„Sport a dobrostan społeczeństwa”,

„Ilościowe metody doboru portfela inwestycyjnego”,

„Problem optymalnego wyboru partnera życiowego – ujęcie ekonometryczne”,

„Optymalizacja rentowności warszawskiego ogrodu zoologicznego”,

„Gospodarka cienia – przekleństwo czy błogosławieństwo? Analiza na przykładzie krajów Unii Europejskiej z wykorzystaniem metod eksploracji danych”,

„Decyzje na rynku nieruchomości”,

„Optymalizacja struktury sprzedaży w Zakładach Chemicznych Police”,

„Zastosowanie metod optymalizacji w rolnictwie”,

„Analiza ścieżki edukacyjnej i planów zawodowych maturzystów w kontekście oczekiwań rynku pracy”,

„Optymalizacja lokalizacji inwestycji w przedsiębiorstwie ZŹŻ”,

„Modelowanie społecznego poparcia dla Rady Ministrów na przykładzie Polski”,

„Zastosowanie łańcuchów Markowa w badaniu ubezpieczeń komunikacyjnych w systemie bonus-malus”,

„Determinanty wyników w nauce”,

„Zastosowanie metod optymalizacyjnych w firmie krawieckiej”,

„Problem harmonogramu na przykładzie serwisu mobilnego w przedsiębiorstwie kolejowym”,

„Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przemyśle filmowym”,

„Analiza ekonomiczno-finansowa spółki na tle rynku meblarskiego w Polsce z wykorzystaniem metod ekonometrycznych”,

„Efektywność przedsiębiorstw polskiego sektora budowlanego – zastosowanie metody DEA”.

Rok 2009

„Zależność percepcji osobowości marki i jej wizerunku od relacji z marką w środowisku internetowych sieci społecznościowych”,

Analiza wskaźnikowa wybranego przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej”,

„Równowaga na rynku dojazdów do pracy w Polsce szacowana alternatywną miarą subiektywnego dobrego samopoczucia”,

„Identyfikacja czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną województw z wykorzystaniem metod eksploracji danych”,

„Prognoza rozwoju branży hostelowej w Polsce”,

„Model wspomagania decyzji w firmie transportowej XYZ”,

„Optymalizacja tras przewozów ponadnormatywnych”,

„Metody wyceny nieruchomości mieszkaniowych: teoria i empiria”,

„Ograniczenia prędkości a bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,

„Zastosowanie metod ilościowych w analizie taktyki piłki siatkowej na przykładzie J.W. Construction OSRAM AZS Politechniki Warszawskej”,

„Metody optymalizacyjne w zarządzaniu biogazownią”,

„Instrumenty internalizacji efektów zewnętrznych na przykładzie emisji gazów”,

„Metody badania efektywności rynku zakładów sportowych”,

„Jak szczęśliwi są Polacy?”,

„Sektor nowych samochodów osobowych w Polsce – analizy i prognozy”,

„Wybrane metody doboru portfela akcji na GPW w Warszawie w okresie hossy oraz bessy”.

Lata wcześniejsze

„Zagadnienie równowagi bilansu płatniczego”, 1995.

„Model polityki finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych w postaci lokat pieniężnych”, 1996.

„Projektowanie przedsięwzięć inwestycyjnych – zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych”,  1996.

„Prognoza inflacji w Polsce na 1997 rok – modele ARIMA”,  1997.