O mnie

Tomasz KuszewskiTomasz Kuszewski

tomasz.kuszewski@sgh.waw.pl

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Instytucie Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej.

Zainteresowania naukowe

 • Badania operacyjne
 • Ekonometria
 • Modelowanie procesów gospodarczych
 • Stosowane modele równowagi ogólnej

Curriculum Vitae

Wykształcenie

Wyższe ekonomiczne, specjalność ekonometria

 • dyplom magisterski w 1978 roku w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie za pracę „Z zastosowań programowania liniowego w rolnictwie”
 • dyplom doktorski w 1987 roku w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie za rozprawę „Dekompozycja i agregacja zagadnienia transportowego”
 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 2003 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy „Rynek pracy w wybranych modelach rynków sprzężonych” nadany uchwałą Rady Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Doświadczenia zawodowe

 • od 1994 do 2019 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji Instytutu Ekonometrii SGH
 • od 1978 do 1994 roku pracownik naukowo-dydaktyczny najpierw Katedry Ekonometrii, potem Zakładu Badań Operacyjnych Instytutu Ekonometrii SGPiS (SGH)
 • od 1993 do 1994 roku ekspert w Biurze d/s Oddziałów Banku w Banku Handlowym w Warszawie S.A
 • od 1987 do 1993 roku pracownik Wydziału Modeli Ekonomicznych Centrum Informatycznego Centralnego Urzędu Planowania
 • od 1981 do 1987 roku członek zespołu badawczego pracującego na rzecz zespołów Analiz Gospodarczych i Koordynacji Planów Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

Zainteresowania naukowe

badania operacyjne, ekonometria, symulacja procesów gospodarczych

Ważniejsze artykuły

 • Prognostyczny model gospodarki narodowej SAPO, Gospodarka Planowa 1985, nr 1, s. 34-40, współautorzy: M.Garbicz, K.Mazur, W.Misiąg, J.Pawilno-Pacewicz
 • Średniookresowy model gospodarki narodowej SAPO, Prace i materiały ICiZ SGPiS, nr 11, Warszawa 1986, s. 115-199, współautorzy: M.Garbicz, K.Mazur, W.Misiąg, J.Pawilno-Pacewicz
 • Trudny koniec lat osiemdziesiątych, Zarządzanie 1986, nr 9, s. 5-8, współautor: M.Garbicz
 • Próba modelowania i przewidywania wskaźnika koniunktury, Wiadomości Statystyczne 1990, nr 6, s. 5-8, współautor: A.Tabeau
 • Prognozowanie światowego ruchu turystycznego, Problemy Turystyki 1991, nr 3-4, Instytut Turystyki, współautor: R.Kuszewska
 • Eksport-Konsumpcja-Inwestycje w procesie rozwoju gospodarki, Gospodarka Narodowa, nr 7(43), 1993, s.9-13, współautorzy: K.Barteczko, A.Bocian
 • Struktura tworzenia PKB w Polsce i w wybranych krajach świata, Gospodarka Narodowa, rok VIII (85), nr 11-12/1997, s.24-33, współautor: J.Buga
 • Zmiany strukturalne w gospodarce Polski i wybranych krajach świata, Ekonomista, nr 3, 1997, s.323-344, współautor: J.Buga.
 • Model przepływów na rynku pracy, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 10, 2002, s.113-138.
 • Recognition of Households Consumption Preferences Profiles’, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, nr 17, 2007, s.19-40, współautorki: A. Sokolińska, K. Zakrzewska
 • Nierówności ekonomiczne we współczesnym świecie. Pomiar i oceny zjawiska, w: Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. M. Garbicz, W. Pacho, Oficyna Wydawnicza SGH, 2008, s. 155-179.
 • On Stability of Educational Rankings, w: Multiple Criteria Decision Making ’07, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Uniwesrsytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 79-102, współautorzy: G. Koloch, T. Szapiro.
 • Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych, Współczesna ekonomia, nr 1(13), 2010 ,  s. 143-162, współautor: A. Sielska.
 • Ocena skuteczności handlu emisjami w Unii Europejskiej, Gospodarka narodowa, nr 5-6/2010, s. 73-89, współautor: K. Pytka.
 • From Crisp Optimization to Fuzzy Approach and Machine Learning – Operations Research Evolution, Optimum. Studia ekonomiczne nr 4(48), 2010, s. 82-108, współautor: P. Wojewnik.
 • Prognozy kombinowane wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury, Współczesna ekonomia, nr 4(16), 2010, s. 41-58, współautorzy: P. Białowolski, B. Witkowski.
 • Dwadzieścia lat później, Gospodarka narodowa, nr 7-8/2011, s. 139-151.
 • On the Methods of Ranking Countries by Their Level of Development, [w:] Data Analysis Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, ed. J.Pociecha, Cracow University of Economic Press 2011, s. 76-85, współautor A.Sielska.
 • Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury, [w:] Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/8/2011, s. 49-64, współautorzy: P.Białowolski, B.Witkowski.
 • Efektywność sektora rolnego w województwach przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Gospodarka narodowa, nr 3/2012, s. 19-42, współautor A.Sielska.
 • Macroeconomic Forecasts in Models with Bayesian Averaging of Classical Estimates, Contemporary Economics, nr 1, v. 6(2012), s. 60-69, współautorzy: P. Białowolski, B.Witkowski.
 • Bayesowskie uśrednianie klasycznych oszacowań w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury [w:] Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 91, Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki, cz. II, red. K. Walczyk, 2013, s.121-144, współautorzy: P.Białowolski, B.Witkowski.
 • Bayesian averaging of classical estimates in forecasting macroeconomic indicators with application of business survey data, Empirica. Journal of European Economics, published online 5 czerwca 2013, DOI 10.1007/s10663-013-9227-x, volume 41, issue 1, s. 53-68, 2014, współautorzy: P.Białowolski, B.Witkowski.
 • Dynamic factor models & Bayesian averaging of classical estimates in forecasting macroeconomic indicators with application of survey data, National Bank of Poland Working Paper no. 191/2014, współautorzy: P.Białowolski, B.Witkowski.
 • Sprzężenia na rynku edukacyjnym – próba weryfikacji symulacyjnej [w:] Raport tematyczny z badania „Uwarunkowania decyzji edukacyjnych”, Instytut Badań Edukacyjnych, 2014, współautorzy: B.Koń, P.Szufel, T.Szapiro.
 • Modelowanie wieloagentowe w badaniach decyzji edukacyjnych, Instytut Badań Edukacyjnych, Analizy IBE/2/2015, współautorzy: T.Szapiro, P.Szufel.
 • Bayesian Averaging vs. Dynamic Factor Models for Forecasting Economic Aggregates with Tendency Survey Data, Economics Discussion Papers, no 2015-28, Kiel Institute for the World Economy, http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2015-28,  współautorzy: P.Białowolski, B.Witkowski.
 • Bayesian Averaging vs. Dynamic Factor Models for Forecasting Economic Aggregates with Tendency Survey Data, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol. 9, 2015-31 http://www.economics-ejournal.org/economics/journalarticles/2015-31, współautorzy: P. Białowolski, B. Witkowski.
 • Efekty skali produkcji rolniczej w regionach FADN dla Polski w latach 2004-2011, Quantitative Methods in Economics, vol. XVI, nr 3, s. 237-247, 2015, współautor: A. Sielska.
 • Profile produkcyjne producentów rolnych w regionach FADN dla Polski, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zeszyt 248, s. 161-179, 2015, współautor: A.Sielska
 • The Efficiency of Agricultural Production in FADN Regions in 1996-2011, Journal of Central European Agriculture, 17(3), 2016, p. 835-855, DOI: 10.5513/JCEA/17.3.1781, współautor: A. Sielska.
 • Energy poverty of Polish farms? The 10th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modeling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, Edited by M. Papież, S. Śmiech, Foundation of the Cracow University of Economics, s. 92-101, 2016, współautor: A. Sielska.
 • Source of data as a determinant of the assessment of agricultural producer’s financial situation, The 11th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modeling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, Edited by M. Papież, S. Śmiech, Foundation of the Cracow University of Economics, s. 193-201, 2017, współautor: A. Sielska.
 • Struktury piramidowe. Analiza spółek z GPW w Warszawie, Zeszyty Management Forum Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 5, nr 1, s. 1-6, 2017, DOI: 10.15611/mf.2017.1.01, współautorzy: M. Aluchna, T. Zatoń.
 • Pyramidal structures. The evidence from Poland, South African Journal of Business Management, vol. 49, nr 1, 2018, DOI: https://doi.org/10.4102/sajbm.v49i1.1, współautor: M. Aluchna.

Ważniejsze opracowania

Wykonane w ramach pracy na rzecz KPpRM, CI CUP oraz w centralnych programach badawczych

 • Średniookresowy model prognostyczny ogólnogospodarczych proporcji rozwojowych, PW 11.10, ICiZ SGPiS, 1981, współautorzy: M.Garbicz, K.Mazur, W.Misiąg, J.Pawilno-Pacewicz.
 • Średniookresowy model prognostyczny gospodarki narodowej SAPO, PW 11.10, ICiZ SGPiS, 1983, współautorzy: M.Garbicz, K.Mazur, W.Misiąg, J.Pawilno-Pacewicz.
 • Ocena stabilności współczynników nakładów w bilansie przepływów międzygałęziowych w modelu SAPO, PW 11.10, ICiZ SGPiS, 1984.
 • Analiza projektu Centralnego Planu Rocznego na rok 1986, PW 11.10, ICiZ SGPiS, 1985, współautor: W.Misiąg.
 • Raport o sytuacji i perspektywach gospodarczych Polski w latach 1987-1996, CPBR 14.2, ICiZ SGPiS, 1987, ośmiu współautorów.
 • Analiza koncentracji produkcji w wybranych branżach przemysłu w latach 1986-1989, RPBR CUP, 1990, współautor: J.Buga.
 • Wybrane modele gospodarki narodowej, RPBR CUP, 1990, współautorzy: K. Barteczko, A.Bocian, J.Buga, M.Rocki, A.Tabeau.
 • Model dla analizy tworzenia i podziału dochodu narodowego oraz możliwości importowych gospodarki, RPBR CUP, 1990, współautorzy: K.Garbicz, M.Garbicz.
 • Modelowanie strumieni przepływów finansowych pomiędzy przedsiębiorstwami a budżetem, RPBR CUP, 1990, współautorzy: M.Florys, M.Garbicz, L.Kupniewski, A.Nowak.
 • Analiza zgodności kryteriów finansowych i rzeczowych oceny działalności przedsiębiorstw przemysłowych, RPBR CUP i IGN, Instytut Ekonomiki WSI Radom, 1991, współautor: J.Buga.
 • Scenariusze rozwoju gospodarki polskiej w latach 1992-2000, RPBR CUP i IGN, 1991, współautorzy: K.Barteczko, A.Bocian, J.Buga.
 • Problemy konstrukcji długookresowego programu gospodarczego, RPBR CUP i IGN, 1991, współautor: K.Barteczko.
 • Wskaźniki stanu gospodarki i jej wybranych obszarów, projekt KBN, 1992, współautor: M.Rocki.

Ważniejsze ekspertyzy wykonane na zlecenie organów administracji państwowej

 • Model symulacyjny JOL, ekspertyza na zlecenie Departamentu Powszechnej Prywatyzacji Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, 1992 i 1993, współautor: M. Garbicz.
 • Zmiany strukturalne tworzenia i podziału produktu krajowego brutto, ekspertyza na zlecenie Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. 2000, współautor J. Buga
 • System prognoz krótkookresowych, ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, 2000, współautor K. Barteczko
 • Wyznaczenie oczekiwanego poziomu GERD i BERD w Polsce w 2010 r. i 2013 r., ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006, współautorzy: A. Główka, G. Koloch, T. Szapiro

Podręczniki i skrypty

 • Zbiór zadań z programowania matematycznego, część I, PWN, Warszawa, 1986, rozdział „Zadanie transportowe” wspólnie z E. Kąciakiem i J. Leleno
 • Zbiór zadań z programowania matematycznego, część II, PWN, Warszawa, 1988, rozdział „Metody rozwiązywania zadań programowania wypukłego” wspólnie z W. Misiągiem
 • Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, wiele wydań, rozdziały: „Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego”, „Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny – estymacja”, „Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego – zakres podstawowy”, „Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego – uzupełnienia”, „Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego”
 • Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa, 2000, Dodatek – opis działania Solver’a; rozdziały wspólnie z I. Nykowskim: „Optymalizacja liniowa”, „Optymalizacja w liczbach całkowitych”; wspólnie z P. Gąsiorowskim: „Analiza i prognozowanie szeregów czasowych”, Analiza ekonometryczna”
 • Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, PWN, Warszawa, 2009, wspólnie z M. Gruszczyńskim i M. Podgórską redakcja naukowa, autor i współautor (z E. Tomczyk) 3 rozdziałów podręcznika

Wyróżnienia i nagrody

 • 2013 Nagroda Rektora SGH za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej
 • 2012 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2010 Nagroda Rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie działalności dydaktycznej
 • 2008 Nagroda Rektora SGH za osiągnięcia w działalności dydaktycznej
 • 2005 Nagroda Rektora SGH za osiągnięcia w działalności naukowej
 • 2005 Nagroda Rektora SGH za osiągnięcia w działalności dydaktycznej
 • 1989 Nagroda Rektora SGPiS za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej
 • 1988 Nagroda Rektora SGPiS za osiągnięcia w działalności naukowej
 • 1981 Nagroda Rektora SGPiS z okazji Dnia Nauczyciela za osiągnięcia w pracy dydaktycznej