Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii

Sygnatura zajęć 130450-0283

Te zajęcia prowadzę w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 

Propozycje lektur są dołączone do materiałów z kolejnych wykładów

Preferowana tematyka esejów w semestrze zimowym 2018/2019:

– zdrowie a kapitał społeczny;
– zdrowie a kapitał ludzki;
– zdrowie a warunki pracy w szczególności wynagrodzenie za pracę;
– zdrowie a nałogi;

– esej jest dziełem autorskim, indywidualnym;

– w terminie do 11.11.br należy zakomunikować temat eseju; korespondencja mailowa zgodnie z ustalonymi zasadami: na podany na wykładzie adres poczty elektronicznej, w jednym wątku korespondencji;

– w terminie do 10.01.2019 należy przekazać elektronicznie tekst eseju wraz z danymi użytymi do szacowania modeli ekonometrycznych omawianych w eseju;

– w eseju są modelowane i omawiane dane statystyczne z bazy ESS Multilevel Data, preferowana jest ekonometryczna analiza wielopoziomowa danych mikroekonometrycznych;

– esej powinien posiadać następującą strukturę: strona tytułowa ze spisem treści; streszczenie, sformułowanie celu pracy, uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie hipotez badawczych, przywołanie wyników innych badań na wybrany temat, opis zbioru danych, konstrukcja modelu ekonometrycznego bądź innego, wnioski z modelu a hipotezy, omówienie trudności w realizacji badania;

– esej powinien mieć objętość nie większą niż 20 stron; odstęp międzywierszowy 1,5, czcionka 12p., format przesyłanego pliku z tekstem eseju *.pdf, format przesyłanego pliku z danymi omawianymi w eseju *.xlsx;

– zasady oceniania esejów są następujące:
3, 3+ – tekst standardowy, opisowa analiza statystyczna danych, „kulawy” wywód,
4, 4+ – tekst standardowy, modelowanie ekonometryczne, poprawny wywód,
5 – esej, dobrze zreferowane modelowanie ekonometryczne, ciekawy pomysł na tezę tekstu,

Jeśli w eseju są omawiane wyłącznie dane makroekonomiczne, to esej nie uzyskuje żadnej oceny.

Przeczytaj co to jest esej !!!

Program zajęć

Wykład 1. [2.10.] Organizacja zajęć. Od mikroekonomii do makroekonomii i z powrotem. Ekonomia behawioralna, psychologia ekonomiczna. Materiały do wykładu 1.

Wykład 2. [9.10.] Źródła danych statystycznych do analizy ekonometrycznej zjawisk i procesów mikroekonomicznych. Materiały do wykładu 2.

Wykład 3. [16.10.] Równowaga ogólna. Modele równowagi ogólnej Walrasa, Arrowa-Debreu. Materiały do wykładu 3.

Wykład 4. [30.10.] Stosowane modele równowagi ogólnej. Reprezentatywny konsument, reprezentatywny producent. Modele dynamicznej, stochastycznej równowagi ogólnej. Modele multiagentowe. Materiały do wykładu 4.

Wykład 5. [6.11.] Wprowadzenie do mikroekonometrii. Materiały do wykładu 5.

Wykład 6. [13.11.] Modele i metody analizy danych indywidualnych. Materiały do wykładu 6.

Wykład 7. [20.11.] Modele wielorównaniowe. Modele autoregresji wektorowej. Modele równań strukturalnych. Materiały do wykładu 7.

Wykład 8. [27.11.] Modelowanie wyborów konsumenta. Racjonalność, preferencje, użyteczność, popyt na dobra. Materiały do wykładu 8.

Wykład 9. [4.12.] Modele gospodarstwa domowego. Funkcja produkcji gospodarstwa domowego. Materiały do wykładu 9.

Wykład 10. [11.12.] Dobrobyt ekonomiczny, dobrostan i szczęście – pomiar i modelowanie. Materiały do wykładu 10.

Wykład 11. [18.12.] Kondycja gospodarstw domowych. Barometry i testy koniunktury. Wiarygodność i zgodność pomiarów. Zdolność prognostyczna mikropodmiotów. Materiały do wykładu 11.

Wykład 12. [8.01.2019] Wybrane funkcje użyteczności, wybrane funkcje produkcji i ich własności. Zagnieżdżone funkcji produkcji i konsumpcji. Materiały do wykładu 12.

Wykład 13. [15.01.2019.] Zastosowanie narzędzi analizy ekonometrycznej do opisu zachowań producentów rolnych. Materiały do wykładu 13.

Wykład 14. [22.01.2019.] Prezentacje esejów.