Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii

Sygnatura zajęć 130450-0283

Te zajęcia prowadzę w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Propozycje lektur są dołączone do materiałów z kolejnych wykładów

Zespoły robocze w semestrze letnim 2016/2017. Stan na 18.03.2017. Sposób kontaktu pozostawiam inwencji członków zespołu Oceny z esejów i końcowe z przedmiotu

Preferowana tematyka esejów w semestrze letnim 2016/2017

– płeć a kapitał społeczny;
– płeć a kapitał ludzki;
– płeć a warunki pracy w szczególności wynagrodzenie za pracę;
– płeć a nałogi;

– esejem zajmuje się zespół składający się z 3 osób: zarządzającego, inżyniera danych i dewelopera; zarządzający odpowiada za napisanie eseju i kontakty z wykładowcą; inżynier danych odpowiada za zebranie danych, zbudowanie bazy danych i dokumentację danych; deweloper odpowiada za zbudowanie modelu; napisanie kodu obliczeniowego (jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz komentowanie kodu i wyników obliczeń;

– każdy student jest członkiem trzech zespołów i w każdym z zespołów spełnia inne zadanie; temat eseju jest negocjowany w ramach zespołu;

– w terminie do 14.04.br należy zakomunikować temat eseju; korespondencja mailowa zgodnie z ustalonymi zasadami; najważniejsza zasada: z wykładowcą koresponduje w jednym wątku pocztowym zarządzający zespołem;

– w terminie do 15.05.br należy przekazać elektronicznie tekst eseju wraz z danymi użytymi do szacowania modeli ekonometrycznych omawianych w eseju;

– jeśli w eseju są modelowane i omawiane dane statystyczne, to muszą to być dane mikroekonometryczne;

– esej powinien posiadać następującą strukturę: strona tytułowa ze spisem treści; streszczenie, sformułowanie celu pracy, uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie hipotez badawczych, przywołanie wyników innych badań na wybrany temat, opis zbioru danych, konstrukcja modelu ekonometrycznego bądź innego, wnioski z modelu a hipotezy, omówienie trudności w realizacji badania;

– esej powinien mieć objętość nie większą niż 20 stron; odstęp międzywierszowy 1,5, czcionka 12p., format przesyłanego pliku z tekstem eseju *.pdf, format przesyłanego pliku z danymi omawianymi w eseju *.xlsx;

– oceniany jest esej; indywidualna ocena studenta jest średnią arytmetyczną z ocen esejów; do wystawienia oceny średnia jest zaokrąglana „w dół”;

– zasady oceniania esejów są następujące:
3, 3+ – tekst standardowy, opisowa analiza statystyczna danych, „kulawy” wywód,
4, 4+ – tekst standardowy, modelowanie ekonometryczne, poprawny wywód,
5 – esej, dobrze zreferowane modelowanie ekonometryczne, ciekawy pomysł na tezę tekstu,

Jeśli w eseju są omawiane wyłącznie dane makroekonomiczne, to esej nie uzyskuje żadnej oceny.

Przeczytaj co to jest esej !!!

Program zajęć

Wykład 1. [22.02.] Organizacja zajęć. Od mikroekonomii do makroekonomii i z powrotem. Ekonomia behawioralna, psychologia ekonomiczna. Materiały do wykładu 1.

Wykład 2. [1.03.] Źródła danych statystycznych do analizy ekonometrycznej zjawisk i procesów mikroekonomicznych. Materiały do wykładu 2.

Wykład 3. [8.03.] Równowaga ogólna. Modele równowagi ogólnej Walrasa, Arrowa-Debreu. Materiały do wykładu 3.

Wykład 4. [15.03.] Stosowane modele równowagi ogólnej. Reprezentatywny konsument, reprezentatywny producent. Modele dynamicznej, stochastycznej równowagi ogólnej. Modele multiagentowe. Materiały do wykładu 4.

Wykład 5. [22.03.] Wprowadzenie do mikroekonometrii. Materiały do wykładu 5.

Wykład 6. [29.03.] Modele i metody analizy danych indywidualnych. Materiały do wykładu 6.

Wykład 7. [5.04.] Modele wielorównaniowe. Modele autoregresji wektorowej. Modele równań strukturalnych. Materiały do wykładu 7.

Wykład 8. [12.04.] Modelowanie wyborów konsumenta. Racjonalność, preferencje, użyteczność, popyt na dobra. Materiały do wykładu 8.

Wykład 9. [19.04.] Modele gospodarstwa domowego. Funkcja produkcji gospodarstwa domowego. Materiały do wykładu 9.

Wykład 10. [26.04.] Dobrobyt ekonomiczny, dobrostan i szczęście – pomiar i modelowanie. Materiały do wykładu 10.

Wykład 11. [10.05.] Kondycja gospodarstw domowych. Barometry i testy koniunktury. Wiarygodność i zgodność pomiarów. Zdolność prognostyczna mikropodmiotów. Materiały do wykładu 11.

Wykład 12. [17.05.] Wybrane funkcje użyteczności, wybrane funkcje produkcji i ich własności. Zagnieżdżone funkcji produkcji i konsumpcji. Materiały do wykładu 12.

Wykład 13. [24.05.] Zastosowanie narzędzi analizy ekonometrycznej do opisu zachowań producentów rolnych. Materiały do wykładu 13.

Wykład 14. [31.05.] Rozmowy indywidualne o esejach.