Modelowanie ekonometryczne w mikroekonomii

Sygnatura zajęć 130450-0283

Te zajęcia prowadzę w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
wyłącznie w trybie indywidualnym 

Propozycje lektur są dołączone do materiałów z kolejnych wykładów

Preferowana tematyka esejów w semestrze zimowym 2018/2019:

– zdrowie a kapitał społeczny;
– zdrowie a kapitał ludzki;
– zdrowie a warunki pracy w szczególności wynagrodzenie za pracę;
– zdrowie a nałogi;

– esej jest dziełem autorskim, indywidualnym;

– w terminie do 1.05.br należy zakomunikować temat eseju; korespondencja mailowa zgodnie z ustalonymi zasadami: na podany na wykładzie adres poczty elektronicznej, w jednym wątku korespondencji;

– w terminie do 1.06.br należy przekazać elektronicznie tekst eseju wraz z danymi użytymi do szacowania modeli ekonometrycznych omawianych w eseju;

– w eseju są modelowane i omawiane dane statystyczne z bazy ESS Multilevel Data, preferowana jest ekonometryczna analiza wielopoziomowa danych mikroekonometrycznych;

– esej powinien posiadać następującą strukturę: strona tytułowa ze spisem treści; streszczenie, sformułowanie celu pracy, uzasadnienie wyboru tematu, sformułowanie hipotez badawczych, przywołanie wyników innych badań na wybrany temat, opis zbioru danych, konstrukcja modelu ekonometrycznego bądź innego, wnioski z modelu a hipotezy, omówienie trudności w realizacji badania;

– esej powinien mieć objętość nie większą niż 20 stron; odstęp międzywierszowy 1,5, czcionka 12p., format przesyłanego pliku z tekstem eseju *.pdf, format przesyłanego pliku z danymi omawianymi w eseju *.xlsx;

– zasady oceniania esejów są następujące:
3, 3+ – tekst standardowy, opisowa analiza statystyczna danych, „kulawy” wywód,
4, 4+ – tekst standardowy, modelowanie ekonometryczne, poprawny wywód,
5 – esej, dobrze zreferowane modelowanie ekonometryczne, ciekawy pomysł na tezę tekstu,

Jeśli w eseju są omawiane wyłącznie dane makroekonomiczne, to esej nie uzyskuje żadnej oceny.

Przeczytaj co to jest esej !!!

Program zajęć

Wykład 1.  Organizacja zajęć. Od mikroekonomii do makroekonomii i z powrotem. Ekonomia behawioralna, psychologia ekonomiczna. Materiały do wykładu 1.

Wykład 2.  Źródła danych statystycznych do analizy ekonometrycznej zjawisk i procesów mikroekonomicznych. Materiały do wykładu 2.

Wykład 3. Równowaga ogólna. Modele równowagi ogólnej Walrasa, Arrowa-Debreu. Materiały do wykładu 3.

Wykład 4. Stosowane modele równowagi ogólnej. Reprezentatywny konsument, reprezentatywny producent. Modele dynamicznej, stochastycznej równowagi ogólnej. Modele multiagentowe. Materiały do wykładu 4.

Wykład 5.  Wprowadzenie do mikroekonometrii. Materiały do wykładu 5.

Wykład 6.  Modele i metody analizy danych indywidualnych. Materiały do wykładu 6.

Wykład 7.  Modele wielorównaniowe. Modele autoregresji wektorowej. Modele równań strukturalnych. Materiały do wykładu 7.

Wykład 8.  Modelowanie wyborów konsumenta. Racjonalność, preferencje, użyteczność, popyt na dobra. Materiały do wykładu 8.

Wykład 9.  Modele gospodarstwa domowego. Funkcja produkcji gospodarstwa domowego. Materiały do wykładu 9.

Wykład 10.  Dobrobyt ekonomiczny, dobrostan i szczęście – pomiar i modelowanie. Materiały do wykładu 10.

Wykład 11. Kondycja gospodarstw domowych. Barometry i testy koniunktury. Wiarygodność i zgodność pomiarów. Zdolność prognostyczna mikropodmiotów. Materiały do wykładu 11.

Wykład 12.  Wybrane funkcje użyteczności, wybrane funkcje produkcji i ich własności. Zagnieżdżone funkcji produkcji i konsumpcji. Materiały do wykładu 12.

Wykład 13.  Zastosowanie narzędzi analizy ekonometrycznej do opisu zachowań producentów rolnych. Materiały do wykładu 13.